بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏

 

شروع تحقيق: محرم الحرام 1412- سال1370

آخرين بررسی:22/شهريور/94

جمع ساعات تحقيقات و پژوهش های ميدانی و کتابخانه ای: 36626  + 1


نظام بين الملل اسلام

(بخش دوّم سازمان ملل متّحد اسلامی)

گام برتر بسوی نظم نوين، هدايت و صلح جهانی

موضوع: سازمان جهانی امر به معروف و نهی از منکر

مهندسی قانون اجرايی، نظارت راهبردی و رعايت حقوق الهی بشر

نظارت دقيق، آسيب شناختی، ارشاد و هدايت مردم و حکومت در فقه سياسی اسلام

مشارکت همگانی در بازيابی هويت و کرامت انسان، اجرای عدالت، دفاع از مظلوم، امنيّت و صلح بين الملل

گزيده مطالب:

اوصاف و فضايل کليدی مؤمنين حاکم روی زمين اين است که نظام و حکومت تشكيل می دهند و احکام الهی را برای سعادت همه انسان ها اجرا می کنند، قرآن کريم مى‏فرمايد: اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم‏ ، «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» ؛ اهل ايمان كسانی اند كه هر گاه ايشان را در زمين اقتدار و قدرت اجرايی عطا کنيم، اقامه نماز مى‏کنند، زكات مى‏پردازند، امر به معروف و نهى از منكر مى‏نمايند و سرانجام همه كارها بسوی خداوند است.

امر به معروف و نهى از منكر بازيابی هويت واقعی انسان يعنی فطرت الهی و باز پروری و هدايت جامعه بسوی آرمانها و اهداف متعالی و کمال می باشد.

ماهيّت و حقيقت امر به معروف و نهى از منكر:

الف- شناخت و فرهنگ سازی معروف ها، استعدادها، ظرفيت ها و تقويت، هدايت و ترويج آنها جهت رُشد و تعالی بشر، وحدت و بهبود روز افزون جامعه.

ب- شناخت منکرها، آسيب ها، آفت ها، توطئه ها و عوامل باز دارنده و خنثی کننده.

ج- پيشگيری، بازسازی، ترميم و احيا ارزش های الهی انسانی با بهترين و پيشرفته ترين امکانات روز.

اوّلين آمر به معروف و ناهى از منكر پرورگار عالم بوده که بهترين الگو، شيوه و روش در کلام حضرت حقّ برای اجرای فرمان مهم امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

بنابر فرمايش بزرگان دين: همه كردارهاى نيك و کارهای خوب و حتّى جهاد و جانبازى در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهی از منكر همچون قطره اى در برابر درياى ژرف است.

امر به معروف و نهى از منكر كه بر همه‏ى مردان و زنان واجب است، برخاسته از حقّ ولايت الهی و سرپرستی و نظارت همراه با محبّت بر يكديگر و در سايه اتحاد و همبستگی اقامه می گردد.

امر به معروف و نهى از منكر از مظلومترين دستورات آسمانی است که واقعيت و ماهيت آن در بين جوامع بشر صحيح و کامل به تصوير کشيده نشده و چهره زيبای آن پنهان است.

نظارت دقيق، آسيب شناختی و ارشاد و هدايت عمومی در جوامع بشری تکليف الهی و دينی همگان است.

در مرحله نخست وظيفه کشورهای اسلامی ايجاد تشکيلات امر به معروف و نهی از منکر برای اجرا موضوع فوق است و اين تکليف بر حاکمان، صاحبان منسب، قدرتمندان و دانشمندان و تشکل ها ی اسلامی واجب الهی است.

امر به معروف و نهى از منكر در شريعت های ديگر نيز مطرح بوده است، بنابر اين پيروان كتب آسمانى که در قرآن کريم با عبارت «أَهْلِ الْكِتاب» ناميده شده اند نيز همراه و هم دوش مسلمانان می توانند امر به معروف و نهى از منكر کنند.

در جهان معاصر لازم است توسط عالمان و دانشمدان موحد و مؤمنان دلسوز و حافظان حدود الهی در سراسر عالم برای نجات جامعه انسانی جهت ايجاد «سازمان جهانی امر به معروف و نهی از منکر» و گسترش شعب آن  در تمام بلاد برای اقامه فريضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنند، که در برابر اين مهم همه مسئول هستيم چون نسبت به يکديگر حقوق و مسئوليت داريم؛  «كُلُّكم راعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسئولٌ عَن رَعِيَّتِه»(سند در متن موجود است) . مسئوليت اين سازمان ايجاد يک شبکه جامع و کامل با شيوه و روش­شناسی روز که مشکلات و آسيب های جوامع و بخصوص جهان اسلام را رصد نموده و ضمن اطلاع رسانی به موقعه و آگاه سازی زمينه پدافند، بازسازی و پيشگيری لازم را برای ديگران در بُعد معروف و منکر فراهم آورد.

از جمله وظايف مهم و رسالت عمده سازمان جهانی امر به معروف و نهى از منكر:

-        تعريف، تفهيم و توسعه عدالت و آزادی.

-        دفاع از مظلوم و طبقات آسيب پذير.

-        مهندسی قوانين و مقررات اجرايی کاربردی، قضايی، نظارتی، فرهنگی.

-        پيگيری و رعايت کرامت و حقوق الهی بشر، امنيت و صلح بين الملل.

-        نظارت دقيق، آسيب شناسی و ارشاد و هدايت حاکمان حکومت ها و مردم.

-        بازيابی هويت فطری و الهی انسان که از برآيند آن باز پروری و هدايت افراد جوامع بسوی آرمانها و اهداف متعالی و کمال.

-        ايجاد زمينه همکاری و مشارکت عمومی از اقشار مختلف مردم از هر طبقه و بکارگيری استعدادهای ويژه.

امر به معروف و نهی از منکر از احکام بين المللی و فوق تخصصی قرآن کريم است، لذا لازم است متصديان آن نيز از برترين ها باشند.

امنيّت، قدرت، موقعيّت، سابقه درخشان از مختصات بارز مکان دائمی سازمان جهانی امر به معروف و نهی از منكر می باشد.

 

...
ادامه دارد


قم المقدسة
عبدالعلی سليمانی بروجنی